White Chocolate Mousse Bite Sized Tart
White Chocolate Mousse Bite Sized Tart
White Chocolate Mousse Bite Sized Tart

White Chocolate Mousse Bite Sized Tart

A dozen mini tarts filled with light as air white chocolate mousse topped with a french macaron shell